ونتوری ( Ventory )

ونتوری یا نازل

یک از قطعات مهم در سیستم های غبارگیر ونتوری یا نازل می باشد این قطعه در سیستم تمیزکنندگی کیسه ها نقش حائزاهمیتی دارد.

در هنگامی که سیستم تمیز کننده یا پالس جت هوای فشرده را به داخل کیسه ها تزریق می کند توزیع هوا به شکل یکنواخت در داخل کیسه ها انجام نخواهد شد زیرا سرعت هوا در دهانه لوله های استوک زیاد بوده و با سرعت هوا به داخل کیسه ها تزریق می شود همین امر باعث می شود که توزیع یکنواخت هوا در داخل کیسه انجام نشده و همیشه قسمت ابتدایی کیسه ها غبار باقی بماند.

با اضافه کردن ونتوری به محل تزریق هوا با توجه به شکل خاص این قطعه، زمانی که هوا به داخل کیسه ها تزریق می شئد با عبور از ونتوری شکل توزیع یکنواخت به خود گرفته و هوا در تمام کیسه یکسان تزریق می شود و باعث می شود غبار بطور یکسان از کیسه ها زدوده شود.

ذکر این نکته لازم است که ابعاد ونتوری تابع قطر و ابعاد کیسه های فیلتر می باشد.